آزمایشگاه مکانیک سیالات

 

مسئول آزمایشگاه: مهندس حمیدرضا معصومی
تلفن تماس: 57240065 داخلی 217