اعضای هیأت علمی

 

اعضای هیأت علمی دانشکده علوم پایه

ردیف نام گروه مرتبه علمی نمایش پروفایل
۱ مهدی امام جمعه علوم پایه مربی
۲ دکتر مریم زارع علوم پایه استادیار