اعضای هیأت علمی

 

اعضای هیأت علمی دانشکده علوم پایه

ردیف نام گروه مرتبه علمی نمایش پروفایل
1 دکتر مهدی امام جمعه علوم پایه استادیار
2 دکتر مریم زارع علوم پایه استادیار
3 دکتر مرضیه دارابی علوم پایه استادیار
4 دکتر سید مصطفی منیری علوم پایه استادیار