اعضای هیأت علمی

 

 

 

اعضای هیأت علمی دانشکده مهندسی برق

ردیف نام گروه مرتبه علمی نمایش پروفایل
1 دکتر وحیده السادات صادقی مهندسی برق استادیار
2 دکتر حمید رضا عبدالمحمدی مهندسی برق استادیار
3 مهندس حسین محسنی مهندسی برق مربی
4 دکتر احسان آزاد فارسانی مهندسی برق استادیار