راهپیمایی 22 بهمن

 

راهپیمایی 22بهمن 93 با حضور دانشجویان دانشکده فنی مهندسی گلپایگان و آحاد مردم در شهر گلپایگان برگزار شد.