آیین نامه کارورزی

 

                                                                  << آیین نامه کارورزی >>

1- كارورزي در نيمسال اول 87-86 از روز يكشنبه 22/07/86 آغاز و در روز چهارشنبه 09/10/86 خاتمه مييابد.

2- گذراندن سه ترم كارورزي براي تمام دانشجويان الزامي است كه براي رشته صنايع دروس كارگاهI و كارگاه II (ميانگين ترم دوم و سوم) و براي رشته مكانيك درس(اتومكانيك) كارآموزي I،II منظور مي گردد.

3- كارورزي در اين ترم براي دانشجويان صنايع سال دوم به منزله درس كارگاه عموميI  و براي دانشجويان مكانيك  سال دوم به عنوان اتومكانيك I در نظر گرفته مي شود.

4- ساعات حضور دانشجويان در كارخانه از ساعت 8 الي 13 مي باشد، سرويس رفت و برگشت طبق ساعات فوق در نظر گرفته مي شود.

دانشجوياني كه قصد استفاده از مرخصي در دوره كارورزي را دارند مي بايست برگه مرخصي ساعتي را يك روز قبل از دفتر كارورزي با تاييد راهنما يا مدير كارورزي دريافت نموده و در صورت تاييد شركت مورد نظر ميتواند از مرخصي خود استفاده كنند.

9- در هر ترم، از هر ورودي 4 نفر به عنوان كارورز نمونه انتخاب و از آنها تقديرمي گردد.

10 -تاريخ تحويل گزارش پاياني30/10/86 در دو نسخه، فايل PDF و نسخه ديگر پرينت  شده مي باشد.

11- پس از تحويل گزارشات جلسه اي جهت ارائه گزارشات با حضور اساتيد و راهنمايان كارورز برگزار ميگردد.

6- 25% از نمره دانشجويان توسط مسئول واحدهاي كارخانجات، 25% توسط راهنمايان كارورز،50% با توجه به گزارشات روزانه و نهايي تعيين مي گردد.

7- گزارشات روزانه مي بايست در همان روز نوشته شده و به تاييد مسئول واحد مورد نظر در كارخانه رسيده و سپس توسط واحد آموزش مهر گردد و سپس به دفتر كارورزي( تاقبل از جلسه بعدي كارورزي) تحويل داده شود. در غير اين صورت به هيچ عنوان تحويل گرفته نمي شود.

8- گزارشات روزانه مي بايست به صورت انفرادي تحويل گردد و گزارشات گروهي قابل قبول نمي باشد.

5- حداكثر ساعات استفاده از مرخصي 6 ساعت مي باشد.