کارکنان امور مالی

 

 

 

ردیف

پست سازمانی

نام و نام  خانوادگی

تلفن مستقیم

دورنگار

پست الکترونیکی

1

 مدیر امور مالی

دکتر بهمن اسدی

031-57243168

031-57240067

asadi@gut.ac.ir

3

کارشناس امور مالی

محمد ابراهیم قمصری

031-57243168

031-57240067

ghamsari@gut.ac.ir

4

کارشناس امور مالی

معصومه حبیبی

031-57243168

031-57240067

habibi@gut.ac.ir

5

کارشناس امور مالی

اشرف بصیری

031-57243168

031-57240067

basiri@gut.ac.ir

6

کارشناس امور مالی

محمد تدین

031-57243168

031-57240067

tadayon@gut.ac.ir