دکتر سعید جانی- ریاست دانشکده فنی و مهندسی-از شهریور 91 تا خرداد 1393

رياست دانشکده فنی و مهندسی گلپايگان – شهريور 91 تا خرداد 1393