دکتر سعید جانی

رياست دانشگاه فنی و مهندسی گلپايگان – شهريور 91 تا خرداد 1393