دکتر محمدرضا اکبری جوکار- ریاست دانشکده فنی و مهندسی- از مرداد 84 تا شهریور 1391

رياست دانشکده فنی و مهندسی گلپايگان – مرداد 84 تا شهریور 91