دکتر محمدرضا اکبری جوکار

رياست دانشگاه فنی و مهندسی گلپايگان – مرداد 84 تا شهریور 91