دکتر غلامحسین فرهی

 

 

رياست دانشگاه فنی و مهندسی گلپايگان – آبان 80 تا مرداد 84