دکتر محمد مدرس یزدی- رياست دانشکده فنی و مهندسی – شهريور 79 تا آبان 1380

 

 

رياست دانشکده فنی – مهندسی گلپايگان – شهريور 79 تا آبان 1380