دکتر محمد مدرس یزدی

 

 

رياست دانشگاه فنی و مهندسی گلپايگان – شهريور 79 تا آبان 1380