سال 1392

 

اسامی قبولی دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی گلپايگان

در آزمون کارشناسی ارشد سال 1392

رديف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصيلی

دانشگاه پذيرفته شده

1

سعید احمدیان

مهندسی مکانيک

دانشگاه صنعتی شریف

2

امین آخوندی

مهندسی صنايع

دانشگاه علم و صنعت ایران

3

هادی ادیب حاجی باقری

مهندسی مکانيک

دانشگاه تهران

4

مهسا اشرفیان فر

مهندسی صنايع

دانشگاه پيام نور مرکز بین الملل

5

محمد افخمی عقدا

مهندسی مکانيک

دانشگاه یزد

6

محمد آقایی فروشانی

مهندسی صنايع

دانشگاه صنعتی اصفهان

7

محمد اکبری زیارت

مهندسی صنايع

دانشگاه پيام نور مرکز تهران غرب

8

مجتبی امیدیان

مهندسی صنايع

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

9

سید حمید امیر شاه کرمی

مهندسی مکانيک

دانشگاه خلیج فارس بوشهر

10

مصطفی امینی

مهندسی صنايع

دانشگاه اصفهان

11

علی ایزدی نجف آبادی

مهندسی صنايع

دانشگاه تبریز

12

حمیدرضا بابایی احمد آبادی

مهندسی مکانيک

دانشگاه یزد

13

محمدتقی باقریان

مهندسی صنايع

دانشگاه تهران

14

شهریار بخشی

مهندسی مکانيک

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

15

فریده بهرامی

مهندسی صنايع

دانشگاه تهران

16

احسان بهزادی فرد

مهندسی مکانيک

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین

17

مهسا پهلوانی

مهندسی صنايع

دانشگاه تهران

18

مهیا توانایی

مهندسی صنايع

دانشگاه پيام نور مرکز بین الملل

19

ناهید توسلی

مهندسی صنايع

دانشگاه صنعتی شریف

20

مجید جمالی

مهندسی مکانيک

دانشگاه کاشان

21

مریم جوشن

مهندسی صنايع

موسسه غیر انتفاعی کار

22

حجتی علی

مهندسی مکانيک

دانشگاه صنعتی اصفهان

23

علیرضا حسنی

مهندسی مکانيک

دانشگاه بوعلی سینا-همدان

24

نریمان حیدری

مهندسی مکانيک

دانشگاه تهران

25

مهدی حیدری نصرت آبادی

مهندسی صنايع

دانشگاه علم وصنعت ايران

26

سجاد خراسانی

مهندسی مکانيک

دانشگاه بوعلی سینا-همدان

27

شبنم خوشنویسان

مهندسی صنايع

دانشگاه تهران

28

مهسا درخشان

مهندسی صنايع

دانشگاه پيام نور مرکز بین الملل

29

پویا دهستانی

مهندسی مکانيک

دانشگاه صنعتی شریف

30

رمیسا ربیعی چمگردانی

مهندسی صنايع

دانشگاه پيام نور مرکز بین الملل

31

اسماعیل رحیم پور

مهندسی مکانيک

دانشگاه تهران

32

علی رحیم پور

مهندسی صنايع

دانشگاه تهران

33

فردین رضایی وشاره

مهندسی صنايع

دانشگاه تهران

34

مهدی رمضانی بابو کانی

مهندسی مکانيک

دانشگاه یزد

35

علیرضا زاغیان

مهندسی مکانيک

دانشگاه صنعتی شریف

36

فهیمه زالی

مهندسی صنايع

دانشگاه تهران

37

محمد حسین زمانی

مهندسی مکانيک

دانشگاه شهید باهنر کرمان

38

سلمان زند کریمی

مهندسی مکانيک

دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان

39

صادق سازش

مهندسی مکانيک

دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان

40

سمیرا ساعد پناه

مهندسی مکانيک

دانشگاه تهران

41

احسان سبزه علی دهکی

مهندسی صنايع

دانشگاه خوارزمی تهران

42

فریبا سروریان

مهندسی صنايع

دانشگاه الزهرا (س)

43

سید نور محمد سعادت

مهندسی مکانيک

موسسه غیر انتفاعی مجازی نور طوبی

44

محمد مهدی سعادت یار

مهندسی مکانيک

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین

45

جواد سعیدی قهه

مهندسی مکانيک

دانشگاه تهران

46

مهدی سلطانی

مهندسی صنايع

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

47

مینا شجاعی

مهندسی صنايع

دانشگاه علم و فرهنگ-تهران

48

سید محمد هادی طاهرزاده کاکلکی

مهندسی مکانيک

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

49

عطرا عدولی

مهندسی مکانيک

دانشگاه صنعتی بابل

50

سجاد علو

مهندسی صنايع

دانشگاه تهران

51

حمیدرضا علی یاری

مهندسی مکانيک

دانشگاه صنعتی شریف

52

محمد فاتحی پیکانی

مهندسی مکانيک

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

53

زهره فروغی ابری

مهندسی صنايع

دانشگاه یزد

54

محمد امین فرهادی سنگ سفیدی

مهندسی صنايع

دانشگاه اصفهان

55

سمیه فلاطوری

مهندسی صنايع

دانشگاه تهران

56

سعید فیاضی

مهندسی مکانيک

دانشگاه صنعتی اصفهان

57

سامی فیروز

مهندسی مکانيک

دانشگاه تربیت مدرس

58

ایمان قاسمی کهریزسنگی

مهندسی مکانيک

دانشگاه صنعتی شریف

59

احسان قانع دستجردی

مهندسی صنايع

دانشگاه صنعتی اصفهان

60

پژمان قدیریان دهکردی

مهندسی صنايع

دانشگاه صنعتی اصفهان

61

محمدرضا قربانی بوانی

مهندسی مکانيک

دانشگاه تربیت مدرس

62

امیر قرنلی

مهندسی صنايع

دانشگاه علوم اقتصادی

63

محمد رضا قطره سامانی

مهندسی صنايع

دانشگاه علم وصنعت ايران

64

افسانه قندهاری

مهندسی صنايع

دانشگاه کردستان

65

فیروزه کاوه

مهندسی صنايع

دانشگاه تهران

66

معصومه کرمی اشکفتکی

مهندسی صنايع

دانشگاه علوم اقتصادی

67

علی کریمی اندانی

مهندسی مکانيک

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

68

مریم کلانتر

مهندسی صنايع

دانشگاه شاهد

69

آرزو کیان ارثی

مهندسی مکانيک

دانشگاه اصفهان

70

علی کیانی هرچگانی

مهندسی مکانيک

دانشگاه علم وصنعت ايران

71

مهرداد گیوی

مهندسی صنايع

دانشگاه علوم و فنون مازندران

72

جواد محمدی

مهندسی مکانيک

دانشگاه شهرکرد

73

سراج الدین مطاعی

مهندسی مکانيک

دانشگاه صنعتی شریف

74

فهیمه ممتاز

مهندسی صنايع

موسسه غیر انتفاعی جهاد دانشگاهی

75

هما مومنی اسکندری

مهندسی مکانيک

دانشگاه تهران

76

مهرداد مهرجو

مهندسی مکانيک

دانشگاه یزد

77

سارا نیاز علی زاده مقدم

مهندسی مکانيک

دانشگاه علم وصنعت ايران