مصوبه کمیسیون موارد خاص استانی

 

پرداخت فیش مربوطه جهت طرح موضوعات در موارد خاص استانی به حساب

 

درآمدهای اختصاصی دانشگاه اصفهان

 

با توجه به مصوبه کمیسیون موارد خاص استانی مورخه 92/8/4 بدینوسیله اعلام می گردد پرداخت فیش مربوطه جهت طرح موضوعات در موارد خاص استانی به شرح ذیل الزامی است و به در خواست هایی که بدون فیش باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

  - برای بار اول 10,000 تومان

  - برای بار دوم 20,000 تومان

  - برای بار سوم 60,000 تومان

  - برای بار چهارم 100,000 تومان