کارکنان

 

 ردیف

پست سازمانی

نام و نام  خانوادگی

تلفن مستقیم

دورنگار

پست الکترونیکی

1

رییس کتابخانه

فهیمه علوی

031-57243172

031-57240067

ketabkhane@gut.ac.ir