کارکنان

 

 ردیف

پست سازمانی

نام و نام  خانوادگی

تلفن

دورنگار

پست الکترونیکی

1

رییس کتابخانه

فهیمه علوی

031-57240065

داخلی 247

031-57240067

ketabkhane@gut.ac.ir