اداره خدمات آموزشی

 

 

ردیف

پست سازمانی

نام و نام  خانوادگی

تلفن مستقیم

دورنگار

پست الکترونیکی

1

مدیر آموزش

مهندس علی اصغر فروغی فر

57243236 - 031

031-57240067

foroughifar@gut.ac.ir

 2

کارشناس امور آموزشی

محبوبه بهرامی

57243162 - 031

031-57240067

amozesh@gut.ac.ir

3

کارشناس امور آموزشی

 زهرا قزوینی

57243162 - 031

031-57240067

amozesh@gut.ac.ir

4

کارشناس امور آموزشی

فرزانه شیبانی

57243162 - 031

031-57240067

amozesh@gut.ac.ir

5

کارشناس امور آموزشی

آتنا صیادی

57243162 - 031

031-57240067

amozesh@gut.ac.ir

6 کارشناس امور آموزشی مرضیه علی آقایی

57243162 - 031

031-57240067

amozesh@gut.ac.ir