فرمهای آموزشی

 

 

 

فرمهای امور آموزشی

ردیف

عنوان

1


فرم درخواست آموزشی

    فرم درخواست آموزشی

2


فرم درخواست انتقال

3


فرم اشتغال به تحصیل

4


فرم درخواست میهمانی

5


فرم ثبت نام پروژه

6


فرم تطبیق واحد دروس مهندسی مکانیک

7


فرم تطبیق واحد دروس مهندسی صنایع

8

 

فرم تطبیق واحد دروس مهندسی مواد

9


فرم درخواست مرخصی تحصیلی

10


فرم تسویه حساب

11


فرم صدور دانشنامه

12


فرم حذف پزشکی

13


فرم درخواست کارت دانشجویی المثنی

14


فرم تعهد نامه محضری (مخصوص دانشجویان روزانه)

15

 

فرم حذف w

16

 

فرم ثبت نمره پروژه

17

 

فرم تقاضا نامه دریافت گواهینامه موقت پایان تحصیلات

18

 

برنامه آموزشي دوره کارشناسي مهندسي متالورژی و مواد

19

 

برنامه آموزشي دوره کارشناسي ارشد مهندسی مواد- گرایش شناسایی و انتخاب مواد

20

 

فرم احراز شرايط فارغ التحصیلی رشته مهندسی صنایع

21   فرم احراز شرایط رشته مهندسی مواد

22

 

فرم احراز شرایط رشته مهندسی مکانیک

23   فرم انصراف از تحصیل
24  

فرم تطبیق واحد دروس مهندسی برق

25   فرم احراز شرایط رشته مهندسی برق