تقویم آموزشی سال 98-1397

تقویم آموزشی نیمسال اول تحصیلی 98-97

ثبت دروس پیشنهادی گروه های آموزشی

 شنبه  97/6/3 تا سه شنبه 97/6/6

انتخاب واحد

شنبه97/6/17 تا دوشنبه 97/6/20

انتخاب واحد با تاخیر

چهارشنبه97/6/21 تا پنجشنبه 97/6/22

شروع کلاسها

شنبه 97/6/24

کنترل دروس توسط استاد راهنما

یکشنبه 97/6/25

تعامل دانشجو و استاد راهنما

دوشنبه 97/6/26

حذف و اضافه

سه شنبه 97/7/3 تا چهارشنبه 97/7/4

حذف تکدرس و نیمسال

یکشنبه 97/9/25 تا دوشنبه 97/9/26

تکمیل فرم ارزشیابی اساتید و اخذ مجوز حضور در جلسه امتحان

شنبه 97/10/1 تا چهار شنبه 97/10/12

پایان کلاسها

چهار شنبه 97/10/12

امتحانات پایان نیمسال

یکشنبه 97/10/16 تا شنبه 97/11/6

   

تقویم آموزشی نیمسال دوم تحصیلی 98-97

ثبت دروس پیشنهادی گروه های آموزشی

 شنبه 97/10/22 تا سه شنبه 97/10/25

انتخاب واحد

دوشنبه 97/11/15 تا چهارشنبه 97/11/17

انتخاب واحد با تاخیر

پنج شنبه  97/11/18

شروع کلاسها

شنبه 97/11/20

کنترل دروس توسط استاد راهنما

یکشنبه 97/11/21

تعامل دانشجو و استاد راهنما

سه شنبه 97/11/23

حذف و اضافه

سه شنبه 97/11/23 تا چهار شنبه 97/11/24

حذف تکدرس و نیمسال

 تا دوشنبه 98/2/30

تکمیل فرم ارزشیابی اساتید و اخذ مجوز حضور در جلسه امتحان

چهارشنبه  98/3/1 تا پنج شنبه  98/3/16

پایان کلاسها

پنج شنبه 98/3/30

امتحانات پایان نیمسال

شنبه 98/4/1 تا چهارشنبه 98/4/19