تقویم آموزشی سال97-1396

                                        

تقويم آموزشي نيمسال اول 97-96

 
ثبت نام
یکشنبه 96/06/05 تا چهارشنبه 96/06/08
شروع کلاسها
شنبه 96/06/25
ترميم
سه شنبه 96/07/04 تا چهارشنبه 96/07/05
ارزشیابی کلاسهای درس
شنبه 96/10/02 تا چهارشنبه 96/10/06
آخرين مهلت تقاضاي حذف نيمسال
چهارشنبه 96/10/06
حذف تکدرس
شنبه 96/09/18 تا چهارشنبه 96/09/22
پايان کلاسها
چهارشنبه 96/10/13
امتحانات پايان نيمسال
شنبه 96/10/16 تا چهارشنبه 96/11/04
 
 
                                             

تقويم آموزشي نيمسال دوم 97-96

 
ثبت نام
یکشنبه 96/10/10 تا چهارشنبه 96/10/13
شروع کلاسها
شنبه 96/11/07
ترميم
دوشنبه 96/11/23تا سه شنبه 96/11/24
ارزشیابی کلاسهای درس
شنبه 97/02/15 تا چهارشنبه 97/02/19
آخرين مهلت تقاضاي حذف نيمسال
دوشنبه 97/02/24
حذف تکدرس
دوشنبه 97/02/24تا سه شنبه 97/02/25
پايان کلاسها
چهارشنبه 97/03/09
امتحانات پايان نيمسال
شنبه 97/03/19 تا چهارشنبه 97/04/06