کارکنان

 

ردیف

پست سازمانی

نام و نام  خانوادگی

تلفن مستقیم

دورنگار

پست الکترونیکی

 1

 مدیر امور پژوهشی

 دکتر مسعود رهایی فرد

 -

 -

rahaeifard@gut.ac.ir

 2

 کارشناس دفتر پژوهش

 مهندس فاطمه صفایی

 031-57243238

031-57240067

safaei.f@gut.ac.ir