سال 1391

 

اسامی قبولی دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی گلپايگان

در آزمون کارشناسی ارشد سال 1391

رديف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصيلی

دانشگاه پذيرفته شده

1

مجید آب نیلی رنانی

مهندسی مکانيک

دانشگاه اصفهان

2

مهدی ابراهيمی تمندگانی

مهندسی مکانيک

دانشگاه شهرکرد

3

محمد حسن احمدی دارانی

مهندسی صنايع

دانشگاه صنعتی اصفهان

4

امین آخوندی

مهندسی صنايع

دانشگاه علوم و فنون مازندران

5

شیدا استاد رحیمی

مهندسی صنايع

دانشگاه پيام نور مرکز تهران

6

وحید استوار

مهندسی صنايع

دانشگاه یزد

7

حمیدرضا افشاری

مهندسی مکانيک

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

8

محمد آقایی فروشانی

مهندسی صنايع

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین

9

جواد امیریان

مهندسی مکانيک

دانشگاه صنعتی اصفهان

10

مسعود امیریان چکان

مهندسی مکانيک

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین

11

مهسا پهلوانی

مهندسی صنايع

دانشگاه تهران

12

محمود تبرایی

مهندسی صنايع

دانشگاه پيام نور مرکز تهران

13

مجید ترابی هفشجانی

مهندسی مکانيک

دانشگاه صنعتی اصفهان

14

گلناز جریانی

مهندسی مکانيک

دانشگاه علم وصنعت ايران

15

محمد حیدری

مهندسی صنايع

موسسه غیر انتفاعی مجازی مهر البرز

16

مهدی حیدری نصرت آبادی

مهندسی صنايع

دانشگاه علم وفرهنگ تهران

17

محمدرضا خادمی

مهندسی مکانيک

دانشگاه گیلان-رشت

18

علي خدادادی

مهندسی مکانيک

دانشگاه تربيت مدرس

19

هاجر دواشی جمالویی

مهندسی صنايع

دانشگاه پيام نور مرکز بندرعباس

20

احسان دهقانی برسیانی

مهندسی صنايع

دانشگاه علم وصنعت ايران

21

رضا راجی اسد آبادی

مهندسی صنايع

دانشگاه پيام نور مرکز بین الملل

22

عادل ربیعی بابوکانی

مهندسی مکانيک

دانشگاه اصفهان

23

امیر رزاز زاده

مهندسی مکانيک

دانشگاه صنعتی اصفهان

24

علی رضایت

مهندسی صنايع

دانشگاه علم وصنعت ايران

25

مینا روستایی

مهندسی صنايع

موسسه غیر انتفاعی رجا-قزوین

26

حمید رضا زینلی هارونی

مهندسی صنايع

دانشکده علوم اقتصادی

27

حسین ساجدی

مهندسی صنايع

دانشگاه صنعتی اصفهان

28

سمیرا ساعد پناه

مهندسی مکانيک

دانشگاه تهران

29

فرشاد سامانی مرتضی زاده

مهندسی صنايع

دانشگاه پيام نور مرکز تهران

30

نرگس شفیعی

مهندسی مکانيک

دانشگاه گیلان-رشت

31

زینب شکوری

مهندسی صنايع

دانشگاه صنعتی امیر کبیر

32

محمد شیخ صمد

مهندسی مکانيک

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین

33

منا صادقی

مهندسی مکانيک

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین

34

حسین صافی نجف آبادی

مهندسی مکانيک

دانشگاه بیرجند

35

ساره صداقتی

مهندسی مکانيک

دانشگاه الزهرا

36

محمد حسین عیدی زاده

مهندسی صنايع

دانشگاه اصفهان

37

حامد فردی ریزی

مهندسی مکانيک

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

38

هادی قاسمی سپرو

مهندسی صنايع

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین

39

پژمان قدیریان دهکردی

مهندسی صنايع

دانشگاه پيام نور مرکز تهران

40

سارا کاهه

مهندسی مکانيک

دانشگاه صنعتی شریف

41

علیرضا گلی

مهندسی صنايع

دانشگاه صنعتی اصفهان

42

الهه گنجی

مهندسی مکانيک

دانشگاه علم وصنعت ايران

43

میثم لطفی

مهندسی صنايع

دانشگاه پيام نور مرکز ساری

44

مهریار محبوب

مهندسی مکانيک

دانشگاه یزد

45

آرش محمد پور

مهندسی مکانيک

دانشگاه تهران

46

محمدحسین محمدی جنیدی جعفری

مهندسی مکانيک

دانشگاه صنعتی بابل

47

مریم محمدی دینانی

مهندسی صنايع

دانشگاه صنعتی ارومیه

48

مریم محمدی دینانی

مهندسی صنايع

دانشکده علوم اقتصادی

49

شهریار مرسلی هریس

مهندسی مکانيک

دانشگاه تربيت مدرس

50

میثم مظاهری تیرانی

مهندسی صنايع

موسسه عالی آموزش و پرورش مدیر

51

حامد منصوری

مهندسی مکانيک

دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی

52

حسن نوری

زبان و ادبیات

دانشگاه خوارزمی تهران

53

سارا نیاز علی زاده مقدم

مهندسی مکانيک

دانشگاه یزد

54

محمد وحیددستجردی

مهندسی مکانيک

موسسه غیر انتفاعی مجازی مهر البرز

55

محمدمهدی هنرور

مهندسی صنايع

موسسه غیر انتفاعی ارشاد دماوند

56

فرزاد یوسفی نیازی

مهندسی مکانيک

دانشگاه صنعتی اصفهان