ظرفیت های خوابگاه خواهران

 

ظرفیت های خوابگاه خواهران

 

 

مکان

ظرفیت

مکان

ظرفیت

203

6 نفر

303

6 نفر

204

2 نفر

304

2 نفر

205

6 نفر

305

6 نفره

206

6 نفر

306

6 نفره

207

2 نفر

307

2 نفره

208

6 نفر

308

6 نفره

213

6 نفر

313

6 نفره

214

2 نفر

314

2 نفره

215

6 نفر

315

6 نفره

216

6 نفر

316

6 نفره

217

2 نفر

317

2 نفره

218

6 نفر

318

6 نفره

301

6 نفر

سوئیت والدین

10 نفره

302

10 نفر

-

-

 


* کلیه سوئیت های 14 نفره به صورت اتاق 5- 6 نفره محاسبه می شود.

* اتاق های مطالعه که به صورت دو نفره استفاده می شود از امکانات اتاقهای مجاور حق استفاده دارند فی المثل یخچال ها مشترک می باشد. یعنی در واقع این اتاق فقط به عنوان جای خواب میباشد.

* دانشجویانی که اجاره بهای نیمسال اول و دوم 92 را پرداخت ننموده اند. امتیاز شان محاسبه نخواهد شد.