ظرفیت های خوابگاه برادران

 

ظرفیت های خوابگاه برادران

 

 

                    ظرفیت های موجود  خوابگاه الوند و امام حسین برادران  (158نفر)

الوند 204-203

14 نفر

الوند 308-307

14 نفر

الوند  205-206

14 نفر

الوند 310-309

8 نفر

الوند 208-207

14 نفر

امام حسین طبقه اول

12نفر

الوند 302-301

14 نفر

امام حسین طبقه دوم

14 نفر

الوند 304-303

14 نفر

امام حسین طبقه سوم

26 نفر

الوند 306-305

14 نفر

 

 

 

 

 

 

امور دانشجوئی و رفاهی