معرفی کارکنان

 

ردیف

پست سازمانی

نام و نام  خانوادگی

تلفن مستقیم

دورنگار

پست الکترونیکی

1

مدیر امور دانشجویی

مهندس علی اصغر فروغی فر

031-57243171

031-57240067

foroughifar@gut.ac.ir

 2

کارشناس امور دانشجویی

مصطفی ثمری

031-57243164

031-57240067

daneshjoei@gut.ac.ir

 3

 

 تغذیه

ابوالفضل زهری

031-57243170

031-57240067

daneshjoei@gut.ac.ir

4 کارشناس تربیت بدنی فاطمه کشوری 031-57243164 031-57240067 daneshjoei@gut.ac.ir