معرفی کارکنان

 

ردیف

پست سازمانی

نام و نام  خانوادگی

تلفن مستقیم

دورنگار

پست الکترونیکی

1

مدیر امور دانشجویی

دکتر احسان آزاد

031-57243171

031-57240067

e.azad@gut.ac.ir

 2

کارشناس امور دانشجویی

مصطفی ثمری

031-57243164

031-57240067

daneshjoei@gut.ac.ir

 3

 کارشناس تغذیه


ابوالفضل زهری

031-57243170

031-57240067

daneshjoei@gut.ac.ir

 4

 کارشناس تربیت بدنی
ابوالفضل زهری 031-57243164 031-57240067 daneshjoei@gut.ac.ir

 5

کارشناس مرکز مشاوره
حسن عظمتی
   031-57240067 azemati@gut.ac.ir