ارسال نظرات و انتقادات

 

 

 دانشجویان عزیز می توانند نظرات و انتقادات سازنده خود در حوزه امور دانشجویی را به آدرس ایمیل daneshjoei@gut.ac.ir ارسال نمایند.