اطلاعیه های وام دانشجویی

 

دانشجویان متقاضی وام دانشجویی می بایست جهت دریافت این وام نسبت به تکمیل برگه درخواست وام دانشجویی و ارائه آن به اداره امور دانشجویی تا تاریخ 15/7/94 اقدام نمایند.

متقاضیان می توانند فرم مذکور را با مراجعه به شاخه Share دریافت کنند.