تقویم دانشجویی سال 96-1395

  

تقویم دانشجویی سال تحصیلی 94-1393

رديف

شرح وظايف

از تاريخ

تا تاريخ

واحد مجری

1

انعقاد قرارداد با بيمه حوادث (حوادث و مسئوليت)

95/6/31

95/7/1

اداره رفاه و خدمات دانشجويی

2

صدور کارت تغذيه دانشجويان

95/6/30

95/7/30

اداره تغذيه

3

ثبت نام کلیه  وام های تحصيلی، ضروری، مسکن، در نيمسال اول سال تحصيلی

95/7/20

95/7/30

اداره رفاه و خدمات دانشجويی

4

ثبت نام از متقاضيان وام تحصيلی ممتاز

95/7/15

95/7/30

اداره رفاه و خدمات دانشجويی

5

ثبت نام وام شهريه برای دانشجويان شبانه در نيمسال دوم سال تحصيلی

95/7/15

95/7/30

اداره رفاه و خدمات دانشجويی

6

انجام تسويه حساب فارغ التحصيلان

95/7/1

96/7/1

اداره رفاه و خدمات دانشجويی

7

تسويه حساب (فارغ التحصيلان – ريزنمرات- انتقالی – اخراجی)

95/7/1

96/7/1

اداره رفاه و خدمات دانشجويی

8

فعاليت رستوران دانشجويی

95/6/26

95/11/2

روزهای تقویم آموزشی

9

فعاليت رستوران کارکنان و هيات علمی

95/6/26

95/11/2

اداره تغذيه

10

شروع سرويس دهی غذا به دانشجويان خوابگاه

95/6/26

95/11/2

اداره تغذيه

11

نظارت بر عملکرد خوابگاهها

95/6/26

95/11/2

اداره خوابگاهها

12

نظارت بر سمپاشی آشپزخانه

95/6/26

95/11/2

اداره تغذيه

13

برگزاری مسابقات فرهنگی هنری و ورزشی در خوابگاهها

95/6/26

95/11/2

اداره خوابگاهها

14

فعاليتهای فرهنگی (پخش فيلم – برگزاری مسابقه- اردوهای يک روزه و ...) در خوابگاهها

95/6/26

95/11/2

اداره خوابگاهها

15

انعقاد قرارداد با بيمه خدمات درمانی

95/7/1

96/7/1

اداره رفاه و خدمات دانشجويی

16

بررسی مدارک – تشکيل پرونده و بايگانی پرونده دانشجويانی که جديداً ساکن خوابگاه شده اند

95/7/1

95/8/30

اداره خوابگاهها

17

بررسی درخواست دانشجويان شهرستانی که ترم گذشته ساکن خوابگاه نبوده اند و اسکان با توجه به ظرفيت موجود

95/11/15

95/11/30

اداره خوابگاهها

18

ثبت نام و اسکان دانشجويان جدید ورودی

95/7/1

95/7/15

اداره خوابگاهها

19

برگزاری کلاسهای آموزش نرم افزارهای مطلب- آرشی کد- فتوشاپ و ...

-

-

اداره خوابگاهها

20

تهيه فيش برای دانشجويان متقاضی پرداخت نقدی اجاره بهاء نيمسال دوم

95/11/15

96/2/25

اداره خوابگاهها

21

بررسی مدارک و ورود اطلاعات تقاضای وام تحصيلی دانشجويان در نيمسال دوم

95/12/1

96/12/15

اداره رفاه و خدمات دانشجويی

22

ثبت نام وام ضروری عادی (خريد وسايل کمک آموزشی‌ـ درمان ـ عينک ـ حوادث غير مترغبه‌ـ پايان نامه و ...) در نيمسال دوم

95/11/15

96/3/15

اداره رفاه و خدمات دانشجويی

23

ثبت نام ضروری قهرمان ورزشی ـ ضروری مبتکرـ ضروری موارد خاص و بيماريهای ناعلاج و پرهزينه در نيمسال دوم

95/11/15

96/3/15

اداره رفاه و خدمات دانشجويی

24

ثبت نام وام حج در نيمسال دوم سال تحصيلی

95/12/1

95/12/20

اداره رفاه و خدمات دانشجويی

25

ثبت نام وام ضروری ممتاز در نيمسال  دوم

-

-

اداره رفاه و خدمات دانشجويی

26

بررسی مدارک و ورود اطلاعات تقاضاهای وام شهريه در نيمسال دوم

95/12/1

95/12/15

اداره رفاه و خدمات دانشجويی

27

تاييد ليست دانشجويان ساکن خوابگاهها در نيمسال دوم

96/2/25

96/2/30

اداره خوابگاهها

28

ورود اطلاعات دانشجويان ساکن در خوابگاهها در نرم افزار اتوماسيون دانشجويی

96/11/15

96/2/25

اداره خوابگاهها

29

بررسی مدارک و ورود اطلاعات انواع تقاضاهای وام ضروری در نيمسال دوم

95/11/15

96/3/15

اداره رفاه و خدمات دانشجويی

30

تهيه فيش برای دانشجويان متقاضی پرداخت نقدی اجاره بها نيمسال دوم

95/11/15

96/2/25

اداره خوابگاهها

31

بررسی مدارک و ورود اطلاعات تقاضاهای وام حج در نيمسال دوم

-

-

اداره رفاه و خدمات دانشجويی

32

نظارت بر سمپاشی خوابگاهها

96/4/20

96/6/15

اداره خوابگاهها

33

تعطيلات نوروزی خوابگاهها

95/12/29

96/1/13

اداره خوابگاهها

34

ورود اطلاعات دانشجويان استفاده کننده از خوابگاه در نيمسال دوم

95/11/15

96/2/25

اداره خوابگاهها

35

ثبت نام از متقاضيان بيمه خدمات

95/7/1

95/7/30

اداره رفاه و خدمات دانشجويی

36

 

-

-

 

37

برنامه ريزی مراسم هفته خوابگاهها

96/1/15

96/2/1

اداره خوابگاهها

38

مناقصه طبخ و توزيع غذا

96/5/15

96/6/15

اداره تغذيه

39

اجرای مراسم هفته خوابگاهها

اعلام توسط صندوق رفاه

 

اداره خوابگاهها

40

ثبت نام پروژه و کارآموزی جهت اسکان تابستان

96/4/20

96/6/15

اداره خوابگاهها

41

تعميرات و تجهيزات دوره ای پايان ترم در سلف سرويس ها

96/4/20

96/6/15

اداره تغذيه

42

تعميرات و تجهيزات واحدهای صنفی در پايان سال تحصيلی

96/4/20

96/6/15

اداره رفاه و خدمات دانشجويی

43

تخليه خوابگاهها (تعطيلی پايان سال تحصيلی)

96/5/1

96/6/30

اداره خوابگاهها

44

اسکان تابستان درخوابگاههای مشخص شده (در صورتيکه زمان مقرر تخليه شود)

-

-

اداره خوابگاهها

45

نظارت بر تعميرات اساسی خوابگاههای که در تابستان فعال نيستند

96/5/1

96/6/15

اداره خوابگاهها

46

تعميرات و تجهيزات دوره ای پايان ترم در سلف سرويس ها

96/4/20

96/6/15

اداره تغذيه

47

ورود اطلاعات دانشجويان استفاده کننده از خوابگاه در تابستان

96/4/20

96/6/15

اداره خوابگاهها

48

مزايده واحد صنفی و سرويس اياب و ذهاب دانشجويی در پايان سال تحصيلی

96/5/15

96/6/15

اداره رفاه و خدمات دانشجويی

49

نظارت بر سمپاشی خوابگاه

96/6/20

96/6/25

اداره خوابگاهها