آیین نامه ها

 

 

 

آیین نامه و فرمهای تعریف طرح پژوهشی

ردیف

عنوان

1

http://www.gut.ac.ir/uploads/assets/images/admin/pdf-icon.png

آیین نامه اختصاص اعتبار پژوهشی (پژوهانه)

2

 

دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی

 

 
 

آیین نامه های کارورزی

ردیف

عنوان

1


آیین نامه کارورزی