اخبار و اطلاعیه ها

 

اطلاعیه :

 

به اطـلاع دانشـجویان شاهـد و ایثـارگر متـقاضی میـهمانی و انـتقال می رسـاند با مـراجعه بـه آدرس :

 

www.msrt.ir/sites/ddstu/default.aspx

   

(سامانه خدمات آموزشی) نسبت به ثبت درخواسـت خـود تا تـاریخ سـی و یک اردیبهشـت ماه سـال جـاری در سـامانه مذکـور اقـدام نـمایند.