دانشجویان شاهد و ایثارگر

 

کلیه دانشجویان شاهد و ایثارگر می توانند درخواست ها و مطالب خود را از طریق ایمیل مربوطه (shahedeisargar.setad@gut.ac.ir ) به اطلاع ستاد شاهد و ایثارگر دانشکده برسانند.