تاریخچه مرکز

 

Ø    تاریخچه


مرکز مشاوره و آموزش صنعت دانشکده فني و مهندسي گلپايگان در سال 1385 با هدف برقراري و گسترش ارتباطات تنگاتنگ ميان دانشکـده با مراکز صنعتي و تحقيقـاتي و در راستـاي تبادل و انتقـال دانش و تجربه ميان دانشـکده و صنـعت، در محل دانشکـده در گلپايگان تشکيل گرديد.

 

 

Ø    سوابق برگزاری دوره ها ی آموزشی 

 

-        برگزاری دوره های 60 واحدی صنعت گلپایگان

-        برگزاری دوره DOE  به سفارش خانه صنعت و معدن گلپایگان

-        دور ه آموزشی مقدماتی نرم افزار  ANSYS

-        دوره آموزشی  SPC

-        دوره آموزشی کنترل پروژه و نرم افزار MSP

-        دوره آموزشی MIS

-        و ...

 

 

Ø        پروژه های پژوهشی انجام شده توسط مرکز

                                     

-        انتخاب و طراحی تجهیزات کنترل ضربه قوچ درتاسیسات آبرسانی شهری

-        تست فن پراید (شرکت نیک سان کار)

-         امکان سنجی ساخت تونل باد جهت طراحی سیستم کولر خودرو (شرکت سردساز خودرو)

-        عارضه یابی با دیدگاه استراتژیک (شرکت سازه ترمز)

-        طراحی دوره های پودمانی (شرکت سردساز خودرو)

-        و ...