2. بخش تشکیلات

 

این بخش بطور کلی شامل تعریف، باز تعریف، واصلاح فرایندها و همچنین ، تعیین دستورالعمل ها ومقررات داشکده می باشد.

الف- مستند سازی فعالیت های موجود ،بازبینی،اصلاح وبهبود این فرایندها . این طرح از نیمه ی دوم مرداد ماه شروع خواهد شد وپیش بینی می شود تا پایان شهریورماه یک طرح جامع جهت مستند سازی کلیه ی فرایند های دانشکده ارائه گردد.

ب- آموزش وارتقای توانمندی کارکنان تا کنون سه نفر از کارمندان دانشکده ، دوره های کاراموزی مرتبط با کار حرفه ای خود را گذرانده اند همچنین یک پرژه ی جامع برای کارآموزی کارکنان در دست تهیه واقدام می باشد.

ج- تلاش جهت باز تعریف چارت سازمانی دانشکده ، با توجه به توسعه ی دانشکده