1. بخش بودجه

 

الف- تنظیم جلسات و نشست های مختلف با مسئولین بودجه و تشکیلات وزارت علوم، با هدف اخذ بودجه های جاری و عمرانی علاوه بر بودجه های مصوب دولت ای پیگیری ها در نهایت، منجر به اخذ بودجه جهت تجهیز کارگاه ها وآزمایشگاه ها وهمچنین ساخت کارگاه ها و تکمیل کتابخانه شده اند.

ب- ایجاد فرایند مکانیزم به روز جهت هزینه کرد متناسب اعتبارات

ج- تلاش جهت شفاف سازی در محل اعتبارات ومحل هزینه کرد آنها ، لازم به ذکر است که این تلاشها درتعادل هزینه کرد اعتبارات بسیار نتیجه بخش بوده است.

د- تلاش وپیگیری جهت افزایش بودجه جاری وعمرانی دانشگاه در سال 1390 .این تلاشها منجر به رشد مناسبی در بودجه گردیده است اما به دلیل افزایش دانشجو در مقطع کارشناسی وایجاد کارشناسی ارشد، هنوز کافی نیست و در آینده کسری بودجه وجود خواهد داشت . لذا پیگیری ها از طریق مسئولین مربوطه، هنوز ادامه دارد.