حوزه معاونت مالی و اداری

 

 معاونت مالی و اداری

 

 


    نام و نام خانوادگی :           دکتر سید مهدی رفیعائی

    رشته تحصیلی :                مهندسی مواد

    پست الکترونیک :                rafiaei@gut.ac.ir

    شماره تلفن :                      57241568-031

 

 

 

«سایر کارکنان در حوزه مالی و اداری»

«سایر کارکنان در حوزه طرح و برنامه»