حوزه معاونت مالی، اداری و طرح و برنامه

 

معاونت مالی،اداری و طرح و برنامه


 


    نام و نام خانوادگی :           دکتر محسن بهرامی

    رشته تحصیلی :                اخلاق اسلامی

    پست الکترونیک :                bahrami@gut.ac.ir

    شماره تلفن :                      57241568-031

 

 

«سایر کارکنان در حوزه مالی و اداری»

«سایر کارکنان در حوزه طرح و برنامه»