سال 1390

 

اسامی قبولی دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی گلپايگان

در آزمون کارشناسی ارشد سال 1390

رديف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصيلی

دانشگاه پذيرفته شده

1

محمد حسن احمدی دارانی

مهندسی صنایع

پیام نور مرکز تهران

2

فاطمه آخوندی

مهندسی صنایع

دانشگاه یزد

3

هادی ادیب حاجی باقری

مهندسی مکانیک

دانشگاه شیراز

4

علیرضا استادرحیمی

مهندسی مکانیک

دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان

5

زهرا افخمی خیرآبادی

مهندسی مکانیک

دانشگاه شیراز

6

امیرحسین اکبری

مهندسی مکانیک

موسسه غیرانتفاعی

7

پرنیان اکتایی

مهندسی صنایع

دانشگاه شهید بهشتی

8

امیرحسین ابراهیمی

مهندسی صنایع

دانشگاه خواجه نصیرالدین

9

محمود تبرایی

مهندسی صنایع

پیام نور مرکز تهران

10

علی توازیانی

مهندسی مکانیک

دانشگاه علم و صنعت ایران

11

محسن جمالی

مهندسی صنایع

پیام نور مرکز تهران

12

سعید حاجی عابدینی

مهندسی صنایع

دانشگاه علم و صنعت ایران

13

مریم حسنی

مهندسی صنایع

دانشگاه اصفهان

14

شهره حقیقی

مهندسی صنایع

دانشگاه علوم و فنون مازندران

15

حامد خدایی

مهندسی مکانیک

دانشگاه صنعت نفت

16

محمد خردپیشه

مهندسی صنایع

دانشگاه اصفهان

17

وحید دستاران

مهندسی صنایع

دانشگاه صنعتی اصفهان

18

فاطمه رجایی

مهندسی صنایع

دانشگاه تربیت مدرس

19

رضا رجبی

مهندسی صنایع

دانشگاه تهران

20

محمود رسالت خواه

مهندسی مکانیک

دانشگاه شهرکرد

21

علی رضایت

مهندسی صنایع

دانشگاه خواجه نصیرالدین

22

مجتبی زارع زیرک

مهندسی مکانیک

دانشگاه تهران

23

فهیمه زالی

مهندسی صنایع

پیام نور مرکز گرمسار

24

طاهره سبحانی راد

مهندسی صنایع

موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی

25

تهمینه سخن صفت

مهندسی مکانیک

دانشگاه تهران

26

محمد شفیعی علویجه

مهندسی مکانیک

دانشگاه خواجه نصیرالدین

27

آرش شهابی قهفرخی

مهندسی مکانیک

دانشگاه صنعتی اصفهان

28

مسعود شیرانی

مهندسی مکانیک

دانشگاه صنعتی اصفهان

29

جواد صفویه

مهندسی صنایع

موسسه غیر انتفاعی مجازی

30

عقیل صیدی

مهندسی مکانیک

دانشگاه علم و صنعت ایران

31

امیر طالبی نجف آبادی

مهندسی مکانیک

دانشگاه شیراز

32

ریحانه السادات طباییان

مهندسی مکانیک

دانشگاه اصفهان

33

محمد باقر عزیز خانی

مهندسی مکانیک

دانشگاه کاشان

34

فاطمه عشقی

مهندسی صنایع

پیام نور مرکز تهران

35

احمدرضا علیدوستی شهرکی

مهندسی مکانیک

دانشگاه کاشان

36

فاطمه علی احمدی

مهندسی صنایع

دانشگاه صنعتی شریف

37

مجتبی غفاری دهنوی

مهندسی صنایع

موسسه عالی آموزش و پژوهش

38

پیمان فولادگر

مهندسی مکانیک

دانشگاه اصفهان

39

امیر قاسمی

مهندسی مکانیک

دانشگاه شیراز

40

الهه قضاوی

مهندسی صنایع

دانشگاه یزد

41

امید کاظمی

مهندسی مکانیک

دانشگاه صنعتی شریف

42

زهرا کریمی

مهندسی صنایع

دانشگاه صنعتی شریف

43

سعید لاویان

مهندسی مکانیک

دانشگاه علم و صنعت ایران

44

محمدرضا مبرهنی

مهندسی مکانیک

دانشگاه صنعتی اصفهان

45

سید محمد عمر مجیدی رودکناری

مهندسی صنایع

موسسه عالی آموزش و پژوهش

46

حسین محمدی

مهندسی صنایع

دانشگاه صنعتی اصفهان

47

حسین مرادی

مهندسی صنایع

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

48

سیدمحسن مقدسی

مهندسی صنایع

موسسه غیر انتفاعی مجازی

49

حسین مقصودی دهاقانی

مهندسی مکانیک

دانشگاه تهران

50

منصور ملکی

مهندسی صنایع

دانشگاه علم و صنعت ایران

51

حمید مهدوی

مهندسی صنایع

دانشگاه تربیت معلم تهران

52

زهرا میرخانی

مهندسی صنایع

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

53

مریم نصیری مبارکه

مهندسی صنایع

دانشگاه صنعتی ارومیه

54

میثم هدایت زاده

مهندسی مکانیک

دانشگاه علوم و فنون مازندران

55

محمد یاوری

مهندسی مکانیک

دانشگاه تربیت مدرس

55

محبوبه یزدانی پور

مهندسی مکانیک

دانشگاه صنعتی سهند تبریز