معرفی افراد

 

 

ردیف

پست سازمانی

نام و نام خانوادگی

تلفن مستقیم

دورنگار

پست الکترونیکی

1
 

 

2

کارشناس دفتر فرهنگی

راحله اکرمی

031-57243169

031-57240067

farhangi@gut.ac.ir