دفتر امور پژوهشی

 

   فراخوان همایش های ملی و بین المللی

اهداف:

-  تعیین اولویت‌ها و جهت‌گیری‌های تحقیقاتی بر اساس رفع نیازهای فعلی و آتی کشور

-  تقویت و توسعه پژوهشهای بنیادی و کاربردی

-  بکارگیری ساز و کارهای تشویقی مناسب برای ارتقاء کمّی و کیفی مقالات علمی در مجلات معتبر علمی پژوهشی و برگزاری همایش‌های تخصصی ملی و بین‌المللی

-  تقویت سیستم ارزیابی فعالیت‌های پژوهشی با هدف ارتقاء کیفی پژوهش

-  استفاده از راهکارهای تشویقی مستمر برای پژوهشگران ممتاز به ویژه محققان جوان

-  به سامان در آوردن فعالیت‌های حوزه امور پژوهشی و مکانیزه ساختن آن

 

وظایف:

1-      بررسی و تعيين امتياز اعتبار پژوهشی و مبلغ اعتبار پژوهشی و عقد قرارداد پژوهشی اعضای هيات علمی

2-      همکاری با معاونين پژوهشی گروه هادر زمينه امور پژوهش

3-      مشاوره دادن به اعضاء هيات علمی و مراجعين ذيربط در خصوص امور پژوهش

4-      انجام امور مربوط به سفر های خارج و سفرهای داخل جهت شرکت در همايش ها

5-      انجام امور مربوط به فرصت های مطالعاتی داخل يا خارج از کشور

6-      انجام امور مربوط به چاپ کتاب (ترجمه و تأليف) توسط انتشارات دانشگاه با هزينه مترجم يا مؤلف

7-      انجام امور مربوط به چاپ و انتشار مجلات با نام دانشگاه

8-      تشويق اعضاء هيات علمی برتر بر اساس بالاترين امتيازهای پژوهش

9-      تهيه آمارها و گزارشات فهاليت های پژوهشي دانشگاه

10-   تهيه کارنامه پژوهشی