حوزه معاونت پژوهشی

 

معاونت پژوهشی


 


نام و نام خانوادگی :                 دکتر سعید جانی

رشته تحصیلی :                      مهندسی مکانیک

پست الکترونیک :                   jani@gut.ac.ir

شماره تلفن :                            57243238-031

 

 

«سایر کارکنان حوزه معاونت پژوهشی»