حوزه معاونت پژوهشی

 

معاونت پژوهشی


 


نام و نام خانوادگی :                 دکتر حسن حاله

رشته تحصیلی :                      مهندسی صنایع

پست الکترونیک :                   hhaleh@gut.ac.ir

شماره تلفن :                            57243238-031

 

 

«سایر کارکنان حوزه معاونت پژوهشی»