حوزه معاونت آموزشی

 

معاونت آموزشی

 

 


نام و نام خانوادگی :                   دکتر امیرحسین میثمی

رشته تحصیلی :                        مهندسی مواد

پست الکترونیک :                   meysami@gut.ac.ir

شماره تلفن :                            57243238-031

 

 

 «سایر کارکنان حوزه معاونت آموزشی»