حوزه معاونت آموزشی

 

معاونت آموزشی

 


 


نام و نام خانوادگی :              دکتر وحیده سادات صادقی

رشته تحصیلی :                        مهندسی برق

پست الکترونیک :                   vs_sadeghi@gut.ac.ir

شماره تلفن :                            57243238-031

 

 

 «سایر کارکنان حوزه معاونت آموزشی»