حوزه معاونت آموزشی

 

معاونت آموزشی

http://www.gut.ac.ir/

 


نام و نام خانوادگی :                   دکتر حسن حاله

رشته تحصیلی :                        مهندسی صنایع

پست الکترونیک :                   hhaleh@gut.ac.ir

شماره تلفن :                            57243238-031

 

 

 «سایر کارکنان حوزه معاونت آموزشی»