ارتباط با ما

 

 

 

دفتر/ اتاق

شماره

رياست: آقاي دکتر مومنی

031-57241568

031-57241569

سرپرست آموزشي، پژوهشي و دانشجويي: آقاي دکتر امیر حسین میثمی

031-57243238

معاونت مالي اداري و طرح و برنامه: آقای دکتر بهرامی

031-57241568

031-57241569

دفتر ریاست: خانم مهندس صیادی

031-57241568

031-57241569

دبير خانه، فاکس: خانم محمودي

031-57240067

مدير امور اداري: آقای مهندس فخاری

031-57241566

کارشناسان امور اداری: خانم ياوري ،خانم خرمی، آقای براتی

031-57243237

کارپردازی: آقای اعجازی

031-57241561

مدیر امور اداری: آقای مهندس فخاری

031-57241566

سرپرست اداره امور مالی : آقاي قمصري

031-57243168

کارشناسان مالی : خانم حبيبي ،خانم بصیری، آقای تدین

031-57243166

مدير امور طرح و برنامه: آقای مهندس امام جمعه

031-57241567

دفتر طرح و برنامه:آقای جمالی،خانم اشراقی،خانم مسیبی

031-57241567

مدیر امور آموزشی : آقاي مهندس شمس

031-57243236

کارشناسان آموزش: خانم بهرامی، خانم قزوینی

031-57243162

مدير امور دانشجويي: آقاي مهندس فروغی فر

031-57243171

سلف غذاخوری : آقاي زهري

031-57243170

امور دانشجويي: آقاي ثمري

031-57243164

کارشناس تربيت بدني : خانم کشوری

031-57243171

سرپرست تحصیلات تکمیلی : آقای دکتر مهدی مجاهدی

031-57241560

کارشناس تحصیلات تکمیلی : خانم شیبانی

031-57243160

بسيج دانشجويي

031-57240047

مرکز مشاوره دانشجويي: آقای شریف آرا

031-57243162

دفتر معاونت، نظارت و ارزیابی، جذب و ارتقا: خانم جهانگیری

031-57243238

رئیس مرکز فناوری اطلاعات : آقای مهندس حسین محسنی

031-57240066

مرکزICT: خانم رضایی زاده ، آقای صیادی

031-57240066

کارگاههای مرکزی: آقاي جليلي

031-57243174

آزمایشگاههای مرکزی: آقاي معصومی

031-57243174

سرپرست روابط عمومی: آقاي عارف نیا

031-57243169

مدیر امور فرهنگی: آقاي دکتر تقی دلالی اصفهانی

031-57243169

امور فرهنگي: خانم اکرمي

031-57243169

کتابخانه: خانم علوي

031-57243172

مدیر مرکز آموزشهای آزاد وارتباط با صنعت: خانم مهندس گنجی

031-57243163

 کارشناس آموزشهای آزاد وارتباط با صنعت:خانم علی آقایی

031-57243163

حراست: آقای بیاتی

031-57240069

031-57243161

نگهباني درب ورودي

031-57243160

اموال و انبار : آقاي خرمی، آقای عظمتی

031-57243161

دفتر فني و طرح هاي عمراني : آقای حاج ناصری، آقای محسنی

031-57243161

مخابرات

5- 031-57241560

استراحت اساتيد

031-57243161

اتاق اساتيد

031-57243162

خوابگاه الوند (برادران)

031-57241564

031-57241565

خوابگاه فراز (خواهران)

031-57240068

آبدارخانه: آقاي نوبخت

031-57243161