معرفی رییس دانشگاه

 

DARA MOAZZAMI
Professor of Applied Mathematics

Office-Phone: (+98)(31)(57241568)  

Fax: (+98)(31)(57240067)

 
E-mail:  d.moazzami@gut.ac.ir