اعضای هیأت علمی

اعضای هیأت علمی دانشکده مهندسی و علم مواد

ردیف نام و نام خانوادگی گروه مرتبه علمی نمایش پروفایل
1 دکتر رضا امینی نجف آبادی مهندسی و علم مواد استادیار
2 مهندس میثم ایرانی مهندسی و علم مواد مربی
3 دکتر تقی اصفهانی مهندسی و علم مواد استادیار
4 دکتر سید مهدی رفیعائی مهندسی و علم مواد استادیار
5 دکتر امیر حسین میثمی مهندسی و علم مواد استادیار
6 دکتر احمد صیادی شهرکی مهندسی و علم مواد استادیار فا en