اعضای هیأت علمی

اعضای هیأت علمی دانشکده مهندسی و علم مواد

ردیف نام و نام خانوادگی گروه مرتبه علمی نمایش پروفایل
۱ دکتر رضا امینی نجف آبادی مهندسی و علم مواد استادیار
۲ مهندس میثم ایرانی مهندسی و علم مواد مربی
٣ دکتر تقی اصفهانی مهندسی و علم مواد استادیار
۴ دکتر سید مهدی رفیعائی مهندسی و علم مواد استادیار
۵ دکتر امیر حسین میثمی مهندسی و علم مواد استادیار