سال 1383
  

اسامی قبولی دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان

 در آزمون کارشناسی ارشد سال 1383

رديف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصيلی-ورودی

دانشگاه پذيرفته شده

1

مهدی پارسائيان

مهندسی صنایع- 79

دانشگاه خواجه نصير

2

مهدی علينقيان

مهندسی صنایع- 79

دانشگاه تهران

3

داود طغرائی

مهندسی مکانیک- 79

دانشگاه يزد

4

علی جليلی

مهندسی مکانیک- 79

دانشگاه امير کبير

5

محمد باطنی

مهندسی مکانیک- 79

دانشگاه علم و صنعت

6

مجيد يزدی

مهندسی مکانیک- 79

دانشگاه صنعتی اصفهان

7

محمد حیدری رارانی

مهندسی مکانیک- 79

دانشگاه صنعتی اصفهان