سال 1384
  

اسامی قبولی دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان

در آزمون کارشناسی  ارشد سال 1384

رديف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصيلی-ورودی

دانشگاه پذيرفته شده

1

احسان بهلولی

مهندسی صنایع- 79

دانشگاه تربيت مدرس

2

نیما محسنی

مهندسی صنایع- 79

علوم و فنون مازندران

3

مهدی محمدی

مهندسی مکانیک- 80

دانشگاه صنعتی شريف

4

بهرام کاگنج

مهندسی مکانیک- 79

دانشگاه تربيت مدرس

5

احسان علومی

مهندسی مکانیک- 79

دانشگاه علم و صنعت

6

مهدی فلاح

مهندسی مکانیک- 80

دانشگاه شیراز

7

احسان نيکبخش

مهندسی صنایع- 80

دانشگاه تربيت مدرس

8

سهيل اديبی

مهندسی مکانیک- 80

دانشگاه علم و صنعت

9

حنیف نصرالهی

مهندسی مکانیک- 79

دانشگاه علم و صنعت