سال 1386

اسامی قبولی دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی گلپايگان

 در آزمون کارشناسی ارشد سال 1386

رديف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصيلی-ورودی

دانشگاه پذيرفته شده

1

حسين بدري

مهندسي صنايع- 81

شاهد تهران

2

داوود جنت

مهندسي صنايع- 82

تربيت مدرس تهران

3

محمدرضا چاوش زاده

مهندسي صنايع- 82

علامه طباطبايي تهران

4

سيد علي رحمتي

مهندسي صنايع- 82

تهران

5

امين رضايي

مهندسي صنايع- 82

تربيت مدرس تهران

6

مهدي رضايي

مهندسي صنايع- 82

پيام نور ساوه

7

ساناز طاهري

مهندسي صنايع- 81

غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران

8

محسن علي اکبريان

مهندسي صنايع- 82

غيرانتفاعي تبريز

9

محمد جواد فياضي

مهندسي صنايع- 82

پيام نور قشم

10

حامد قره گوزلي

مهندسي صنايع- 82

صنعتي امير کبير تهران

11

عباسعلي کارشناس

مهندسي صنايع- 82

صنعتي شريف تهران

12

معصومه مسي بيدگلي

مهندسي صنايع- 81

شاهد تهران

13

علي يوسف الهي

مهندسي صنايع- 81

صنعتي امير کبير تهران

14

وحيد برقعيان

مهندسي مکانيک- 82

صنعتي اصفهان

15

محمدصادق حسين زاده

مهندسي مکانيک- 82

تربيت مدرس تهران

16

علي خياط باهري

مهندسي مکانيک- 81

کاشان

17

عليرضا زمان وزيري

مهندسي مکانيک- 82

صنعتي امير کبير تهران

18

اميررضا شاه محمد

مهندسي مکانيک- 82

علم و صنعت تهران

19

مهدي دادگر

مهندسي مکانيک- 81

صنعتي امير کبير تهران

20

مصطفي شريعتي نيا

مهندسي مکانيک- 82

صنعتي اصفهان

21

مهدي شريفي شريف آباد

مهندسي مکانيک- 82

يزد

22

هادي صفايي

مهندسي مکانيک- 82

صنعتي اصفهان

23

علي عبدالهي

مهندسي مکانيک- 82

صنعتي اصفهان

24

مجتبي عسگري

مهندسي مکانيک- 81

صنعتي خواجه نصير تهران

25

محسن فتحي الماس

مهندسي مکانيک- 81

غيرانتفاعي يزد

26

فرهاد فرخنده طالع ناوي

مهندسي مکانيک- 81

شهيد بهشتي تهران

27

علي اصغر فروغي فر

مهندسي مکانيک- 82

علم و صنعت تهران

28

مريم فرهنگ کوپايي

مهندسي مکانيک- 81

شهرکرد

29

محسن قبادي

مهندسي مکانيک- 82

صنعتي اصفهان

30

مسعود قدوسي نژاد

مهندسي مکانيک- 82

صنعتي شيراز

31

يوسف قنبري

مهندسي مکانيک- 80

شهيد باهنر کرمان

32

حامد گلمحمدي

مهندسي مکانيک- 82

صنعتي شريف تهران

33

عباس محمديان

مهندسي مکانيک- 81

محقق اردبيلي اردبيل

34

محمدرضا مهديه نجف آبادي

مهندسي مکانيک- 82

صنعتي مالک اشتر اصفهان

35

مصيب نجارباجگيران

مهندسي مکانيک- 82

صنعتي خواجه نصير تهران