سال 1387
 

اسامی قبولی دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی گلپايگان

 در آزمون کارشناسی ارشد سال 1387

رديف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصيلی

دانشگاه پذيرفته شده

1

نکيسا تقا

مهندسي صنايع- 83

تربيت مدرس تهران

2

محمد جوانمردي

مهندسي صنايع- 82

يزد

3

علي حکيميان

مهندسي صنايع- 83

صنعتي اصفهان

4

محسن راهروان

مهندسي صنايع- 82

تهران

5

سيد خليل اله سجادي

مهندسي صنايع- 82

علم و صنعت تهران

6

علي سنگسري

مهندسي صنايع- 79

غيرانتفاعي مهر البرز تهران

7

فرزاد صادقي

مهندسي صنايع- 82

غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران

8

مريم عراقي پور

مهندسي صنايع- 82

غيرانتفاعي علم و فرهنگ تهران

9

علي کاظمي نيا

مهندسي صنايع- 83

واحد بين الملل صنعتي شريف(کيش)

10

فاطمه گنجي

مهندسي صنايع- 83

صنعتي اصفهان

11

علي محمدنژاد

مهندسي صنايع- 83

صنعتي شريف تهران

12

داوود محمدي سلطان آبادي

مهندسي صنايع- 83

تهران

13

افشين معراج

مهندسي صنايع- 82

تهران

14

محمد ملکي

مهندسي صنايع- 83

تربيت مدرس تهران

15

سيد محمدحسن منظورالاجداد

مهندسي صنايع- 82

تهران

16

محمد حسين ميرزايي مقدم

مهندسي صنايع- 82

شهيد بهشتي تهران

17

مهرداد اعظمي

مهندسي مکانيک- 82

کاشان

18

ميثم اميني

مهندسي مکانيک- 82

کاشان

19

سروش ايزدبخش

مهندسي مکانيک- 82

علم و صنعت تهران

20

مهدي جلال زاده

مهندسي مکانيک- 82

يزد

21

حسين حاتمي

مهندسي مکانيک- 82

صنعتي شاهرود

22

سيد مهدي حسيني اشترجاني

مهندسي مکانيک- 83

صنعتي شريف تهران

23

مسعود رمضان زاده کلده

مهندسي مکانيک- 83

صنعتي شريف تهران

24

فرزاد رحيمي

مهندسي مکانيک- 82

صنعتي امير کبير تهران

25

مائده رهنما مبارکه

مهندسي مکانيک- 81

کاشان

26

سلمان زندکريمي

مهندسي مکانيک- 82

صنعتي اصفهان

27

مجيد شباني

مهندسي مکانيک- 82

صنعتي خواجه نصير تهران

28

احسان صادقي

مهندسي مکانيک- 83

صنعتي خواجه نصير تهران

29

حمزه فروزمند

مهندسي مکانيک- 82

صنعتي شريف تهران

30

بهنام قشلاقي

مهندسي مکانيک- 82

علم و صنعت تهران

31

رامبد کاوياني

مهندسي مکانيک- 82

صنعت آب و برق شهيد عباسپور

32

محمد مشتاقيان

مهندسي مکانيک- 83

امام حسين (ع)

33

پوريا نام آوريان

مهندسي مکانيک- 82

علم و صنعت تهران

34

سعيد نام آوريان

مهندسي مکانيک- 81

صنعتي خواجه نصير تهران

35

محمدرضا نايب صادقي

مهندسي مکانيک- 83

صنعتي اصفهان

36

سروش يزداني

مهندسي مکانيک- 83

صنعتي اصفهان

37

شرمینه مجتبوی نائینی

صنایع- 79

امیرکبیر

38

محمد زمانی ثانی

مکانیک- 82

امام علی