سال 1388

  

اسامی قبولی دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی گلپايگان

در آزمون کارشناسی ارشد سال 1388

رديف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصيلی

دانشگاه پذيرفته شده

1

آزادی محسن

مهندسي مکانیک

صنعتی شریف

2

اشرفی حبیب آبادی صالح

مهندسي صنايع

يزد

3

اطرج علی

مهندسي صنايع

صنعتی امیر کبیر

4

الزامی محسن

مهندسي صنايع

علوم اقتصاد

5

امیرآبادی فراهانی ابراهیم

مهندسي صنايع

علم و صنعت تهران

6

انتشاری نجف آبادی مهری

مهندسي صنايع

علم و صنعت

7

باقری درگاه داود

مهندسي صنايع

صنعتی خواجه نصیر

8

بهاری نیا محمدرضا

مهندسي صنايع

علامه طبا طبائی

9

تاکی پیمان

مهندسي صنايع

علم و صنعت

10

جوکار محمدحسین

مهندسي مکانیک

بوعلی سینا

11

حجی ملایری علیرضا

مهندسي مکانیک

صنعتي اصفهان

12

حیاتی جعفر بیگی فرشاد

مهندسي صنايع

سمنان

13

داداش زاده مهربانی امیر

مهندسي صنايع

پیام نور

14

دل افروز فرهاد

مهندسي صنايع

صنعتی شریف

15

روحانی سیدمحمد

مهندسي مکانیک

امام حسین

16

سجادی پور علی

مهندسي صنايع

شهید بهشتی

17

سعیدی اشتی محمد امین

مهندسي مکانیک

صنعتی خواجه نصیر

18

صمیمی سده علی

مهندسي صنایع

اصفهان

19

طاهر خانی مرتضی

مهندسي صنایع

تربیت معلم

20

طباطبایی سید علی

مهندسي مکانیک

يزد

21

طحانیان قمی سید مسعود

مهندسي صنایع

علم و صنعت

22

عسگریان فریبا

مهندسي صنایع

تهران

23

عصاری عارف

مهندسي صنایع

پیام نور

24

عمار لو سکینه

مهندسي مکانیک

شاهرود

25

قدسی مهدی

مهندسي مکانيک

امام حسین

26

کریمیان فرد احسان

مهندسي مکانیک

صنعتی اصفهان

27

کوچکیان میلاد

مهندسي صنایع

اصفهان

28

گلی باغ مهیاری احسان

مهندسي صنایع

صنعتی امیرکبیر

29

محسنی سیدمحمود

مهندسي صنایع

علم و صنعت اصفهان

30

مختاری حسین

مهندسي مکانيک

بوعلی سینا

31

مراد خانی سمیه

مهندسي مکانيک

کاشان

32

مرامی بانی محمد

مهندسي مکانيک

صنعتی خواجه نصیر

33

مومنی سیدعلیرضا

مهندسي مکانیک

صنعتی شریف

34

ناظمی زهرا

مهندسي صنایع

موئسسه غیرانتفاعی

35

نوربخش حبیب آبادی مجتبی

مهندسي مکانيک

اصفهان

36

نیک نیا محمدمهدی

مهندسي مکانيک

پیام نور

37

وحیدی پور محمدکاظم

مهندسي مکانيک

صنعتي اصفهان

38

هاشمی شیخ آبادی سیدرضا

مهندسي مکانيک

شیراز

39

یاراحمدی مهدی

مهندسي صنایع

علوم اقتصاد

40

یزدانی آریاتپه محمد

مهندسي مکانيک

صنعتی اصفهان

41

یعقوبی پناه مجتبی

مهندسي صنایع

تهران