سال 1389

                     

اسامی قبولی دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی گلپايگان

در آزمون کارشناسی ارشد سال 1389

رديف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصيلی

دانشگاه پذيرفته شده

1

مهدی ابراهيمی تمندگانی

مهندسی مکانيک

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2

سعيد ابوالحسنی

مهندسی مکانيک

دانشگاه اصفهان

3

هادی احمدی

مهندسی مکانيک

دانشگاه شهرکرد

4

احمدرضا اسدالهی

مهندسی صنايع

دانشگاه اصفهان

5

احسان اسلامی

مهندسی صنايع

دانشگاه گيلان

6

زهرا آقا بابايی

مهندسی صنايع

دانشگاه صنعتی شريف

7

منصوره اکبرزاده

مهندسی مکانيک

داشگاه علامه طباطبايی

8

پرنيان اکتايی

مهندسی صنايع

موسسه غيرانتفاعی مجازی

9

حميدرضا بخشنده

مهندسی مکانيک

دانشگاه بوعلی سينا

10

مهدی بخشی آنی

مهندسی صنايع

دانشگاه سيستان بلوچستان -زاهدان

11

عبدا.. بخشی زاده ده شيخ

مهندسی مکانيک

دانشگاه ياسوج

12

امير بهفر

مهندسی صنايع

دانشگاه علوم و فنون مازندران

13

مهدی تسليمی فر

مهندسی مکانيک

دانشگاه صنعتی شريف

14

علی توازيانی

مهندسی مکانيک

دانشگاه کاشان

15

حسين جنتی

مهندسی مکانيک

دانشگاه صنعتی امير کبير

16

امير سينا جوادی

مهندسی مکانيک

دانشگاه علم وصنعت ايران

17

علی اصغر حجازی

مهندسی مکانيک

دانشگاه زنجان

18

عليرضا حسينی گچی

مهندسی صنايع

دانشگاه علم وفرهنگ تهران

19

امير داداش زاده مهربانی

مهندسی صنايع

دانشگاه تربيت معلم تهران

20

صابر دارابی ده باغی

مهندسی صنايع

دانشگاه صنعتی امير کبير

21

احسان دالوند

مهندسی مکانيک

دانشگاه شهيد بهشتی

22

شهلا دياقی

مهندسی مکانيک

دانشگاه علم وصنعت ايران

23

فاطمه رجايی

مهندسی صنايع

دانشگاه پيام نور مرکز تهران

24

محمد مهدی رحيم زاده خراسانی

مهندسی مکانيک

دانشگاه تربيت مدرس

25

عذرا سبزواری

مهندسی صنايع

دانشگاه الزهرا

26

علی سرآبادانی تفرشی

مهندسی مکانيک

دانشگاه صنعتی شريف

27

هادی سعیدی

مهندسی مکانيک

دانشگاه علم وصنعت ايران

28

امیر سیفی

مهندسی مکانيک

دانشگاه شیراز

29

میثم شریفیان

مهندسی مکانيک

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

30

علی شهاب صفا

مهندسی صنايع

دانشگاه علوم اقتصادی

31

مراد شهبازی

مهندسی مکانيک

دانشگاه علم وصنعت ايران

32

مرضیه صادقی

مهندسی صنايع

دانشگاه علوم و فنون مازندران

33

محمدرضا صالحی مورکانی

مهندسی صنايع

دانشگاه صنعتی ارومیه

34

حسین عطایی

مهندسی مکانيک

دانشگاه اصفهان

35

سمیه علیزاده

مهندسی مکانيک

دانشگاه شهید باهنر کرمان

36

هدی فتحی باغبادرانی

مهندسی صنايع

دانشگاه علم وصنعت ايران

37

محمدرضا فقیه پرور

مهندسی صنايع

دانشگاه اصفهان

38

روح الله قائدامینی هارونی

مهندسی مکانيک

دانشگاه شهرکرد

39

غلام قربانی

مهندسی مکانيک

دانشگاه صنعتی اصفهان

40

عادل قوامی

مهندسی مکانيک

دانشگاه فردوسی مشهد

41

محسن کاظمی نجف آبادی

مهندسی مکانيک

دانشگاه صنعتی شاهرود

42

محسن کردی

مهندسی صنايع

دانشگاه علم وصنعت ايران

43

پریسا کرمی

مهندسی مکانيک

دانشگاه صنعتی اصفهان

44

نسیم کریمی

مهندسی صنايع

دانشگاه صنعتی اصفهان

45

میلاد گلمحمدی

مهندسی مکانيک

دانشگاه بیرجند

46

مهسا مجتبایی رنانی

مهندسی صنايع

دانشگاه تربیت مدرس

47

ناهید السادات مجلسی نصب

مهندسی صنايع

دانشگاه صنعتی اصفهان

48

میلاد مددی مهر

مهندسی مکانيک

دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

49

مهدی مقدم منش

مهندسی مکانيک

دانشگاه تهران

50

مهسا منتظری

مهندسی مکانيک

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین

51

هدی موسوی خرزوقی

مهندسی مکانيک

دانشگاه علم وصنعت ايران

52

مریم مهدی خانی

مهندسی صنايع

دانشگاه شهید باهنر کرمان

53

رضا مهوری حبیب آبادی

مهندسی مکانيک

دانشگاه صنعتی شريف

54

زهرا ناظمی

مهندسی صنايع

دانشگاه پیام نور مرکز تهران

55

محمدمهدی نیک نیا

مهندسی مکانيک

دانشگاه علوم اقتصادی

56

احسان واحدی

مهندسی صنايع

دانشگاه اصفهان

57

احسان الله هدایتی

مهندسی مکانيک

دانشگاه صنعتی شريف

58

محمد یاوری

مهندسی مکانيک

دانشگاه فردوسی مشهد

59

حسام الدین یزدان بخش

مهندسی مکانيک

دانشگاه شهرکرد