اعضای هیأت علمی

اعضای هیأت علمی دانشکده مهندسی صنایع

ردیف نام گروه مرتبه علمی نمایش پروفایل
1 دکتر حسن حاله مهندسی صنایع استادیار
2 مهندس ابوالفضل شفایی مهندسی صنایع مربی
3 مهندس حسین شمس مهندسی صنایع مربی
4 مهندس فاطمه گنجی مهندسی صنایع مربی  
5 دکتر سید حمید میرحسینی مهندسی صنایع استادیار فا en  
6 دکتر علی اصغر بازدار
مهندسی صنایع استادیار فا en