اعضای هیأت علمی

اعضای هیأت علمی دانشکده مهندسی صنایع

 

ردیف نام گروه مرتبه علمی نمایش پروفایل
1 دکتر حسن حاله مهندسی صنایع استادیار
2 مهندس ابوالفضل شفایی مهندسی صنایع مربی
3 مهندس حسین شمس مهندسی صنایع مربی
4 مهندس فاطمه گنجی مهندسی صنایع مربی
5 دکتر سید حمید میرحسینی مهندسی صنایع استادیار فا en
6 دکتر علی اصغر بازدار
مهندسی صنایع استادیار فا en
7 دکتر جاوید جوزدانی
مهندسی صنایع استادیار فا en
8 دکتر حامد جعفری
مهندسی صنایع استادیار فا en
9 دکتر معصومه مسی بیدگلی مهندسی صنایع استادیار فا en