اعضای هیأت علمی

 

اعضای هیأت علمی دانشکده مهندسی مکانیک

ردیف نام گروه مرتبه علمی نمایش پروفایل
1 دکتر بهمن اسدی مهندسی مکانیک استادیار
2 دکتر سعید جانی مهندسی مکانیک استادیار
3 دکتر سید حامد رضوی بنی مهندسی مکانیک استادیار
4 مهندس ایمان فخاری مهندسی مکانیک مربی
5 مهندس علی اصغر فروغی فر مهندسی مکانیک مربی
6 دکتر مصطفی نصیری مهندسی مکانیک استادیار
7 دکتر مرضیه رضازاده
مهندسی مکانیک استادیار
8 دکتر مسعود رهایی فرد
مهندسی مکانیک استادیار
9 دکتر مهدی مجاهدی مهندسی مکانیک استادیار
10 دکتر ابوالحسن عسگر شمسی مهندسی مکانیک استادیار