معرفی مسئولین

 

 

 

 

 

ردیف

پست سازمانی

نام و نام خانوادگی

تلفن مستقیم

دورنگار

پست الکترونیک

1

ریاست دانشگاه

دکتر دارا معظمی

031-57241568

 031-57241569

031-57240067

D.moazzami@gut.ac.ir

2

معاونت مالی ، اداری و طرح و برنامه

دکتر محسن بهرامی

031-57241568

 031-57241569

031-57240067

bahrami@gut.ac.ir

3

معاونت آموزشی ، پژوهشی و دانشجویی

دکتر امیرحسین میثمی

031-57243238

031-57240067

meysami@gut.ac.ir

4

سرپرست تحصیلات تکمیلی

دکتر مهدی مجاهدی

031-57241560

031-57240067

mojahedi@gut.ac.ir

5

مدیر امور اداری

مهندس ایمان فخاری

031-57241566

031-57240067

fakhari@gut.ac.ir

6

سرپرست مدیریت امور مالی

دکتر علی اصغر بازدار

031-57243168

031-57240067

bazdar@gut.ac.ir

7

مدیر امور طرح و برنامه

مهندس مهدی امام جمعه

031-57241567

031-57240067

emam_me@yahoo.com

8

مدیر امور آموزشی

مهندس حسین شمس

031-57243236

031-57240067

shams@gut.ac.ir

10

مدیر امور دانشجویی و فوق برنامه

مهندس فروغی فر

031-57243164

031-57240067

foroughifar@gut.ac.ir

11

مدیر امور فرهنگی

دکتر تقی اصفهانی

031-57243169

031-57240067

farhangi@gut.ac.ir

12

مدیر کارآفرینی و ارتباط با صنعت

مهندس فاطمه گنجی

031-57243163

031-57240067

ganji@gut.ac.ir

13

مسئول حراست

عزیزاله بیاتی

031-57243161

031-57240067

a_bayati53@gut.ac.ir

14

رئیس مرکز فناوری اطلاعات

مهندس حسین محسنی

031-57240066

031-57240067

h.mohseni@gut.ac.ir