معرفی مسئولین

 

 

ردیف

پست سازمانی

نام و نام خانوادگی

تلفن مستقیم

دورنگار

پست الکترونیک

1

ریاست دانشگاه

دکتر دارا معظمی

031-57241568

031-57241569

031-57240067

d.moazzami@gut.ac.ir

2

معاونت مالی و اداری 

دکتر ابوالحسن عسگرشمسی

031-57241568

031-57241569

031-57240067

a_shamsi@gut.ac.ir

3

معاونت آموزشی و دانشجویی

دکتر امیرحسین میثمی

031-57243238

031-57240067

meysami@gut.ac.ir

4

معاونت پژوهشی

دکتر سعید جانی

031-57243238

031-57240067

 jani@gut.ac.ir

5

معاونت امور بین الملل

دکتر سید مهدی رفیعائی

031-57243238

031-57240067

rafiaei@gut.ac.ir

6

معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات

دکتر سید حمید لایق میرحسینی

031-57241567

031-57240067

h.mirhosseyni@gut.ac.ir

7

معاونت فرهنگی

دکتر وحیده السادات صادقی

031-57243169

031-57240067

farhangi@gut.ac.ir

8

مدیر تحصیلات تکمیلی

دکتر مهدی مجاهدی

031-57241560

031-57240067

mojahedi@gut.ac.ir

9

مدیر امور اداری

مهندس حمید رضا خرمی

031-57241566

031-57240067

khorrami@gut.ac.ir

10

مدیر امور مالی

رحمان بهنود

031-57243168

031-57240067


11

مدیر امور آموزشی

مهندس حسین شمس

031-57243236

031-57240067

shams@gut.ac.ir

13

مدیر امور دانشجویی

دکتر احسان آزاد

031-57243163

031-57240067

e.azad@gut.ac.ir

14

مدیر کارآفرینی و ارتباط با صنعت

دکتر امیر حسینی

031-57243163

031-57240067

hosseini.amir@gut.ac.ir

15

مدیر حراست

عزیزاله بیاتی

031-57243161

031-57240067

a_bayati53@gut.ac.ir

16

رئیس مرکز فناوری اطلاعات

مهندس حسین محسنی

031-57240066

031-57240067

h.mohseni@gut.ac.ir