معرفی مسئولین

 

 

ردیف

پست سازمانی

نام و نام خانوادگی

تلفن مستقیم

دورنگار

پست الکترونیک

1

ریاست دانشگاه

دکتر دارا معظمی

031-57241568

031-57241569

031-57240067

d.moazzami@gut.ac.ir

2

معاونت مالی، اداری و طرح و برنامه

دکتر سید مهدی رفیعائی

031-57241568

031-57241569

031-57240067

rafiaei@gut.ac.ir

3

معاونت آموزشی، دانشجویی و پژوهشی

دکتر وحیده سادات صادقی

031-57243238

031-57240067

vs_sadeghi@gut.ac.ir

4

معاونت امور بین الملل

دکتر سید مهدی رفیعائی

031-57243238

031-57240067

rafiaei@gut.ac.ir

5

مدیر مرکز فناوری اطلاعات

دکتر منصوره میرزایی

031-57240066

031-57240067

mirzaie@gut.ac.ir

6

مدیر امور فرهنگی

دکتر حامد جعفری

031-57241567

031-57240067

hamed.jafari@gut.ac.ir

7

مدیر طرح و برنامه

دکتر جاوید جوزدانی

031-57240067

031-57240067

jouzdani@gut.ac.ir

8

مدیر تحصیلات تکمیلی

دکتر  علی اصغر بازدار

031-57241560

031-57240067

bazdar@gut.ac.ir

9

مدیر امور اداری

مهندس فاطمه گنجی

031-57241566

031-57240067

ganji@gut.ac.ir

10

مدیر امور مالی

دکتر  بهمن اسدی

031-57243168

031-57240067

asadi@gut.ac.ir

11

مدیر امور آموزشی

مهندس  علی اصغر فروغی فر

031-57243236

031-57240067

foroughifar@gut.ac.ir

12

مدیر امور دانشجویی

دکتر احسان آزاد

031-57243163

031-57240067

e.azad@gut.ac.ir

13

مدیر کارآفرینی و ارتباط با صنعت

دکتر امیر حسینی

031-57243163

031-57240067

hosseini.amir@gut.ac.ir

14

مدیر حراست

عزیزاله بیاتی

031-57243161

031-57240067

a_bayati53@gut.ac.ir

15

مدیر امور پژوهشی

دکتر مسعود رهایی فرد

031-57240067

031-57240067

rahaeifard@gut.ac.ir