آزمایشگاه متالوگرافی

 

 این آزمایشگاه شامل تجهیزات ذیل می باشد:
 

 

نام دستگاه

مدل

شركت سازنده

كشور سازنده

 

متالوگرافی

ميكروسكوپ نوري

 

صاایران

ایران

 

ميكروهاردنس

Micromet

HBV

چین

 

كاتر ظريف بر

Isomet

sanat ceram

ایران

 

۵۰۰۰

 

مانت نمونه

 

Beh-Tavan

ایران

 

 

کاتر

 

البرز

ایران

 

مجموعه دستگاه هاي پولیش

 

sanat ceram

ایران

 

 

مسئول آزمایشگاه : مهندس مرتضی خوبرو 

تلفن تماس: 57240065 داخلی 217