گزارش مشکل

اساتید و دانشجویان محترم؛ لطفا در صورت بروز ابهام و یا اشکال در استفاده از سرویس ها، موارد را به تفکیک سرویس به پست های الکترونیکی ذیل ارسال نمائید:

 

Mail Service: support-mail@gut.ac.ir

Internet Service: support-vpn@gut.ac.ir

Homepage Service: support-homepage@gut.ac.ir

Account For PC: support-account@gut.ac.ir

  

همچنین هر گونه نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص سرویس های فناوری اطلاعات می توانید به آدرس ایمیل  ict@gut.ac.ir ارسال نمائید.